enbg

Договор за секс

6.2.2018 | коментара

Тагове: ,

ДОГОВОР

За предоставяне на услуга „Полов контакт“

Днес, ………………..2018 г., в гр. ………….., между:

1. Иванка, биологичен пол женски, социален джендър – определеяща се като жена, привличана от мъже, от биологичен пол мъжки и джендърно самоопределящи се като мъже, привличани от жени от биологичен пол женски и привличани от мъже, наричанa за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и
2. Гошо, биологичен пол мъжки, социален джендър мъж, привличан от жени, от биологически пол женски и джендърно самоопределящи се като жени, привличани от мъже, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание на проведена частна процедура за избор на изпълнител с предмет “Осъществяване на полов контакт” в рамките на граждански брак, сключен на 12.09.2005 година и потвърден със свидетелство за граждански брак номер 235, издадено на същата дата от община Симитли, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави услуга за организиране на събития по проект: осъществяване на полов контакт с цел физическо и емоционално задоволяване на двете страни.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва предмета на договора в пълно съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от настоящия Договор като негово Приложение №1, и в съответствие със съгласувания график за изпълнение на дейностите.

Чл. 3. Настоящият договор е в сила от датата на подписването му и приключва с приемане изпълнението на включените в него дейности, първо с устно потвърждение, а веднага след това и писмено.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за планираните дати и за изискванията си относно изпълнениетo на услугата в срок до 10 (десет) дни преди началото им.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува конкретното място за изпълнение на услугата, в срок от 3 (три) работни дни, след получаване на изискванията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък с лицата, които ще вземат участие в съответното събитие в срок до 2 (два) работни дни преди началото му.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи част от резултата, възникнал при изпълнение на договора, а именно – физическо и емоционално удовлетворение в сроковете и при условията, предвидени в този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация, необходими за изпълнение на възложените дейности.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата по договора качествено, съобразно най-високите стандарти на компетентност, етичност и почтеност и в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При изпълнение на дейностите по чл. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се ръководи от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дадени предварително в писмен вид.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от указания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за качествено и точно изпълнение на възложените дейности по договора, включително да му предостави данни и информация, необходими за извършване на услугата по чл. 1.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме извършената услуга от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако същата е в съответствие с офертата на изпълнителя, качествено и в сроковете, уговорени в този договор.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11. Настоящият договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. при неизпълнение на задълженията, предвидени в договора – с едностранно 14-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

Чл. 12. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани по съдебен ред в съответствие с българското законодателство, както и съгласно съответните общински разпоредби, според локацията, избрана за изпълняване на предмета на настоящия договор..

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, за всяка една от страните.

Приложение 1: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………. ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………

 

Изтегли