enbg

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (Privacy Notice – GDPR)

23.5.2018 | коментара

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – (Privacy Notice – GDPR)

 

            „Седем-Осми“ АД, ЕИК 130589840 е администратор на лични данни и е ангажирано с целия процес по опазване на личните данни и спазване на всички изисквания наложени от ЗЗЛД и Европейски регламент за защита на личните данни (GDPR) /по-долу накратко „Регламента“/.

            Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира и обясни какви лични данни събираме и защо, как и за какво ги използваме, условията, при които ги предоставяме на трети страни и с каква цел, условията за тяхното съхранение и приложените мерки за тяхната сигурност.

            Политиката за сигурност на „Седем-Осми“ АД може да бъде променяна и актуализирана с оглед осигуряване на нейното съответствие на българското и задължителното за прилагане в Р България европейско законодателство.

            В „Седем-Осми“АД Длъжностното лице за защита на личните данни е Габриела Михайлова. Можете да се свържете с него на e-mail: [email protected] или на телефон: 02 4200050.

 

Кои сме ние?

„Седем-Осми“ АД е продуцентска компания създадена през 2001 година, с основен предмет на дейност продуциране на аудио-визуални продукти, радио-, телевизионни и шоу програми и осигуряване реализацията им на пазара. Компанията е със седалище и адрес на управление в гр.София, пл.“България“ №1, НДК, зала 12, тел. 02 4200050, e-mail: [email protected] .

 

Как събираме лични данни?

Личните данни се събират лично от субектите на данните; лично от родители/настойници за малолетни и непълнолетни лица за нуждите на декларации за съгласие за участие в томболи, телевизионен конкурс/предаване и/или сключване на договор с непълнолетно лице.

 

Какви данни събираме?

Лични данни, които събираме за изпълнение на дейността си, са:

Обикновени лични данни: имена, ЕГН, адрес, телефон, e-mail, IP адрес , номер БУЛСТАТ (за самоосигуряващи се лица), снимки на участници в телевизионни предавания, предоставени от същите лица, номер и дата на акт за раждане на непълнолетни контрагенти или участници в телевизионни предавания, конкурси и концерти, данни за образование и други данни, посочени в автобиографии от кандидати за работа;

 

В допълнение, на служители се събират номер на лична карта, номер на банкова сметка, регистрационен номер на МПС; данни от диплома за завършено образование;

Специални лични данни на служители: здравен статус (Болнични листа и заключение на Служба по трудова медицина).

 

С каква цел обработваме личните данни?

Личните данни се обработват единствено за служебни цели, а именно:

 • За сключване на договор – трудов, граждански или договор със свободна професия и спазване изискванията на трудовото и данъчно законодателство;
 • За осъществяване на подбор на кандидати за работа;
 • За гарантиране на авторски и сродни права върху изпълнения и произведения, включени в /ко/продуцирани или организирани от „Седем-осми“ АД телевизионни предавания, концерти, албуми и видеоклипове;
 • За издаване на карти за достъп;
 • За счетоводни нужди и изплащане на възнаграждения;
 • За сключване на здравна застраховка на служители;
 • За съставяне на пътни листа;
 • За осъществяване на контакт с участници в концерти и телевизионни предавания, /ко/продуцирани или организирани от „Седем-осми“ АД и игри, провеждани на интернет –страница „slavishow.com“;
 • За осъществяване на контакт с контрагенти;
 • За осъществяване на контакт с телевизионни зрители или за участие на зрители чрез въпроси, томболи или по др. подобен начин в телевизионни предавания, продуцирани или организирани от „Седем-осми“ АД;
 • Изпълнение на договорно задължение с трета страна.

 

 

Данните се съхраняват за различен период от време в зависимост от изискванията на действащото законодателство:

 • Данните на служители се съхраняват за сроковете съгласно трудовото законодателство, а именно – 50+1 години от датата на сключване на договора;
 • Друга счетоводна документация, съдържаща лични данни – 10+1 години oт датата на изготвяне.
 • Данните на лица, носители на авторски и сродни права – шест години, считано от датата на изтичане на срока на предоставените права, а тези, които не са обвързани със срок – шест години, считано от датата на изтичане на срока на закрила; за изпълнители по граждански договори, които не са носители на права по ЗАПСП – шест години, считано от датата на прекратяване на договора; За същия срок се съхраняват данните на родителите на непълнолетни лица, носители на права по ЗАПСП;
 • Чувствителните лични данни – до изтичане на календарната година в която е издаден болничният лист и не повече от 1/един/ месец след изготвяне на анализа на здравното състояние и издаването на заключение за здравна пригодност;
 • Данните, които телевизионни зрители предоставят за осъществяване на контакт с тях или за участието им чрез въпроси, томболи или др. подобен начин в телевизионни предавания се съхраняват за срок до 31 декември на годината, следваща годината на предоставянето им, освен в случаите когато съответния зрител поиска „да бъде забравен“;
 • Данните на други лица – за срок до изпълнение на съответната цел, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“.

 

Кой има достъп до вашите данни?

Ние не предоставяме или продаваме лични данни на трети страни за маркетингови цели.

Данни се предоставят на НОИ, НАП и др. нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;

За счетоводно обслужване на юридическо лице, което извършва такова, при неизпълнение на договор – на адвокат или адвокатска кантора;

На контрагенти на „Седем-осми“ АД при наличие на законово основание за предоставяне на данните или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните:

 • Контрагенти, които предоставят услуги, касаещи дейността на „Седем-Осми“ АД – счетоводна къща – изготвяне на ведомост за възнаграждение, изготвяне на сметка за изплатени суми, издаване на служебна бележка за доходи по чл.50 от ЗДДФЛ и чл.45 от ЗДДФЛ, разплащания по договори;
 • Застрахователни компании за услуги в полза на служителите – издаване на здравна застраховка;
 • Мобилни опeратори за договор за предоставяне на служебен телефон;
 • Служба по трудова медицина „ЗФ Здраве“ АД – данни на служители за заключение за здравна пригодност;
 • Контрагенти, изискващи предоставяне на определен обем лични данни по силата на договор;
 • Доставчикът на интернет и облачни услуги има достъп до IP-адреси, както и до базите данни на участници в телевизионни предавания, които са се записали за участие през уеб-форми;
 • На банка, обслужваща „Седем-осми“ АД, за нуждите на изплащане на възнаграждения.

 

Лични данни в чужбина се предоставят по повод на организиране на Концерти извън страната, при командироване на служители или др. лица в чужбина или в случай, че като награда на участник в организиран от Дружеството конкурс бъде предоставено пътуване в чужбина. Предоставят се лични данни на участници в съответния Концерт/командировани лица/ наградени лица в обем, който е необходим за организацията на съответното пътуване в чужбина. Данните се предоставят само на лица, които са свързани с организацията на Концерта/пътуването и само при изрично изразено съгласие от страна на субекта на данните.

 

Как съхраняваме личните данни?

„Седем-осми“ АД предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

Какви са Вашите права?

Вие имате право да се информирате каква е политиката за поверителност на „Седем-Осми“АД чрез настоящият документ.

Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват, достъп до тези лични данни, както и да получите копие от информацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности).

Имате право да поискате от „Седем-осми“ АД да коригира без ненужно забавяне Ваши неточни лични данни.

Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат актуализирани в случай на промяна в тях. Като се имат предвид целите на обработването имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Имате право да поискате заличаване на личните данни ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на „Седем-осми“АД за установяване, упражняване или защита от съдебни претенции.

Когато няма нормативно основание за обработване на лични данни имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването.

Имате право да поискате трансфер на вашите лични данни към друг Администратор.

Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. „Седем-осми“ АД не прилага Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране по смисъла на чл.22 от Регламента.

Съгласно Закона за защита на личните данни може да упражните правата си по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез писмено заявление до „Седем-осми“ АД на адреса на дружеството.

Заявление може да се подаде и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

Заявлението за упражняване на Вашите права следва да съдържа:

 1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице, когато вместо ЕГН по искане на администратора сте предоставили други данни;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

 

„Седем-осми“ АД ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Закона за защита на личните данни и в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година.

Всяко лице, на което се обработват лични данни съгласно настоящата политика има правото на жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/  във връзка с обработване на личните му данни.

 

Предоставянето на лични данни от служители и контрагенти на „Седем-осми“ АД е задължително законово изискване. Предоставянето на лични данни на останалите субекти на данни е договорно изискване. В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни, с него не може да бъде сключен договор, нито може да участва в Конкурси, телевизионни предавания, игри и каквито и да било други активности, организирани или продуцирани от „Седем-осми“ АД.

 

Преглед и допълване на Политиката за поверителност

Настоящата Политика за поверителност се актуализира и/или допълва периодично при настъпване на промени в законодателството на Р България или ЕС.

Настоящата  Политиката за поверителност е от м.Май 2018г. и е допълнена през м. ноември 2018г. и м.април 2019г. и изменена през м. май 2019г.